228
Sharm Elsheikh, South Sinai Egypt
ALBATROS LAGUNA VISTA RESORT
Nabq Bay Sharm El Sheikh, South Sinai Egypt
+20-69-3710121 / +2 065-3413500
+20-69-3710120
Lagunavista.ssh_res@pickalbatros.com